Circulariteit

Circular

Groei en duurzaamheid

Groei en duurzaamheid staan op gespannen voet met elkaar. Er zijn steeds meer signalen zichtbaar dat de ongebreidelde groei onhoudbaar is voor ons ecosysteem. Maar groei is wel noodzakelijk voor winsten waarmee geïnvesteerd kan worden. Krimp is geen aantrekkelijk alternatief en creëert zelfs instabieliteit. Een dalende vraag leidt tot lagere winsten, minder investeringen, hogere werkeloosheid en een verslechtering van de overheidsfinanciën. De verdere vraaguitval kan zelf leiden tot een negatieve vicieuze cirkel.

Circular framework

Circulaire economie

De circulaire economie biedt een framework voor het loskoppelen van de bedrijfsgroei en beperkte hulpbronnen, het verhogen van de productiviteit en het vergroten van het concurrentievoordeel. Het is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. In een mondiale macro-economische omgeving die de overgang van een inefficiënte lineaire economie naar een circulaire economie stimuleert, helpen wij onze bedrijven deze groeimogelijkheid te grijpen en tevens hun risicoprofiel te verkleinen, wat uiteindelijk zal resulteren in hogere returns voor onze investeerders

Environment, Governance & Social

In het huidige economische systeem wordt alles aangewend voor het najagen van meer arbeidsproductiviteit waarbij groei alleen al noodzakelijk is voor behoud van de werkgelegenheid. Wij willen in onze bedrijfsvoering hier niet alleen de focus op leggen maar ook investeringen laten aanwenden voor duurzame waardecreatie. Onder duurzame waardecreatie wordt verstaan:

  • Efficiëntie in grondstoffenverbruik (energie, afval, recycling, upcycling) met als ultiem doel hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen – circulaire economie;
  • Conventionele technologieën vervangen door meer duurzame/schone technologieën (v.b. duurzame energie);
  • Verbeteringen aan onze ecosystemen.

En Convent Capital ziet duurzame waardecreatie breder dan alleen aandacht voor Environment (E) Ook kijken wij naar ‘Social (S)’ en ‘Governance (G)’ vraagstukken. Hieronder wordt verstaan:

  • Social (S) – aandacht voor zaken zoals: verloop personeel, ziekteverzuim, job rotation en talentontwikkeling;
  • Governance (G) – hierbij gaat het o.a. om proceskosten, corruptie, monopolistisch gedrag en onbehoorlijk bestuur.

Duurzame waardecreatie objectief meetbaar maken

In veel gevallen blijft het vooral bij praten over ‘verduurzamen’. Om die reden willen wij duurzame waardecreatie objectief meetbaar maken. Hiervoor maken wij gebruik van de Circularity Scan waarmee de gebieden van duurzame waardecreatie Environment, Social en Governance in kaart worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de integratie van duurzame waardecreatie in de strategie en bedrijfsvoering objectief meetbaar te maken en te monitoren. De circularity rapportages, die tevens integraal onderdeel uitmaken van de rapportages richting investeerders, zijn de inspiratiebron voor stappen die gezet kunnen worden voor (verdere) duurzame waarde creatie als geïntegreerd onderdeel van de strategie. Ook zorgt het werken met objectief meetbare resultaten dat de voortgang gemonitord kan worden. Kortom, deze scan maakt het begrip ‘verduurzaming’ transparant en geeft concrete handvatten voor de implementatie.