Cirkel van groei

Verhoging arbeidsproductiviteit

In kapitalistisch gedreven economieën is groei essentieel om het economisch systeem stabiel te houden. Het continue nastreven van technische efficiëntie in het productieproces met de productiefactoren arbeid, kapitaal en grondstoffen is hierbij de katalysator. Het investeren in kapitaal leidt tot verhoging van de arbeidsproductiviteit waardoor bedrijven in staat zijn om met minder mensen (en grondstofverbruik) dezelfde hoeveelheid producten te leveren. En minder mensen (en minder grondstofverbruik) betekent lagere productiekosten wat uiteindelijk leidt tot hogere winsten.

Voorkomen werkeloosheid

Maar minder mensen betekent ook meer werkeloosheid met het risico van vraaguitval. Om dit negatieve effect te voorkomen wordt vaak met dezelfde aantal mensen meer geproduceerd (hoger grondstofverbruik). Dit extra aanbod dient echter wel te worden verkocht. Om extra vraag (groei) te genereren wordt een deel van het voordeel van lagere productiekosten ook zichtbaar in lagere verkoopprijzen wat leidt tot een hogere aantrekkelijkheid van producten.

De verhoogde aantrekkelijkheid leidt weer tot een hogere vraag en dus meer winst en groei. Deze winsten vormen weer de basis voor investeringen in technische efficiëntie voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit en kan het proces van kostenverlagingen weer van voor af aan beginnen. Uiteindelijk kan een bedrijf niet alleen overleven met kostenverlagingen. Investeringen zijn ook noodzakelijk om bestaande technologieën en producten omver te werpen (creatieve destructie) om zo weer met nieuwe en aantrekkelijkere producten te komen (wens van consumenten). Bij deze nieuwe generatie producten start het proces van technische efficiëntie weer van voor af aan.

Figuur: cirkel van groei

cirkelvangroei

Groei en duurzaamheid?

Groei en duurzaamheid staan op gespannen voet met elkaar. Er zijn steeds meer signalen zichtbaar dat de ongebreidelde groei onhoudbaar is voor ons ecosysteem. Maar groei is wel noodzakelijk voor winsten waarmee geïnvesteerd kan worden. Krimp is ook geen aantrekkelijk alternatief en zelfs instabiel. Een dalende vraag leidt tot lagere winsten, minder investeringen, hogere werkeloosheid en een verslechtering van de overheidsfinanciën. De verdere vraaguitval kan zelf leiden tot een negatieve vicieuze cirkel.

Meer doen met minder

De volgende rekenkundige formule geeft meer inzicht over de ecologische impact (I) van onze groei:

I (ecologische impact) = P (bevolkingsgrootte) x A (inkomensniveau) x T (technologie)

Een groei van de bevolking of het inkomensniveau vertaalt zich meteen in een hogere ecologische impact. De technologische component is het gebied van duurzame innovaties. Middels duurzame technologische doorbraken (T<1) is het mogelijk om veel meer te doen met minder en de ecologische footprint (impact) te verkleinen.

Convent Capital wil zich richten op het gebied van duurzame technologische vooruitgang (T) om zo meer te kunnen doen met minder. Wel zijn we ervan overtuigd dat de andere factoren van bevolkingsgroei (P) en stijging van de welvaart (A) (gevoed door het consumentisme) ook serieuze aandacht behoeven om de groei binnen ecologische grenzen mogelijk te maken.

Verschuiving investeringen

Een belangrijke oplossing is de verschuiving van de richting van investeringen. In het huidige economische systeem wordt alles aangewend voor het najagen van meer arbeidsproductiviteit waarbij groei alleen al noodzakelijk is voor behoud van de werkgelegenheid. Wij willen in onze bedrijfsvoering hier niet alleen de focus op leggen maar ook investeringen laten aanwenden voor duurzame innovaties in de productiefactoren kapitaal (productiemiddelen zoals machines, gebouwen etc.) en grondstoffen (circulaire economie). Deze aanpak leidt tot de gewenste duurzame technologische innovaties (T<1) waarmee de winnaars van de toekomst worden gecreëerd.